Изовитское правосудие: ВСЮ обрел хозяев…

Бардак в стране стал неотъемлемой частью президентского правления В.Ющенко. Вместо реформы правоохранительной системы государства мы наблюдаем ее фактический развал. Неудивительно, что и Высший совет юстиции (ВСЮ) — составная часть судебной системы — демонстрирует невиданный размах коррупции и пренебрежения Законом. И это власти – выгодно. Полезный кадр?

Банальный вопрос: почему пост главы ВСЮ до сих пор, в нарушение действующего законодательства, занимает Лидия Изовитова – и Президент, и его канцелярия старательно обходят стороной?

Посудите сами. Еще в ноябре минувшего года г-же Изовитовой письмом главы Главного управления государственной службы Украины было официально разъяснено: занимать должность Председателя ВСЮ она не в праве. Всему причиной – возраст Лидии Павловны, превысивший допустимый законом о госслужбе возрастной ценз пребывания на этой высокой и ответственной должности. До 60 лет – можно. Исполнилось 60 – пожалте на пенсию:

УКРАЇНА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15, тел. приймальня: 279-05-29, відділ організації документообігу. 279-57-90, E-mail: [email protected]

Голові

Вищої ради юстиції

Л. П. Ізовітовій

Шановна Лідіє Павлівно!

Головним управлінням державної служби України у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 16.10.07 № 8-рп щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 23 Закону України «Про державну службу», статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статті 42 Закону України «Про дипломатичну службу», якими встановлено граничний вік перебування на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування, дипломатичній службі, додатково опрацьовано Ваш лист від 04.09.07 № 5741/0/9-07 щодо надання роз’яснення з приводу відповідності вимогам чинного законодавства, зокрема Закону України «Про державну службу», перебування на посаді Голови Вищої ради юстиції до досягнення віку 65 років.

Відповідно до статті 131 Конституції України та статті 1 Закону України «Про Вищу раду юстиції» Вища рада юстиції за статусом є колегіальним, незалежним державним органом, відповідальним за формування високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також за прийняття рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та у межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність.

Згідно зі статтями 5, 8-14 Закону України «Про Вищу раду юстиції» Вища рада юстиції складається з двадцяти членів, які призначаються Верховною Радою України, Президентом України, з’їздом суддів України, з’їздом адвокатів України, з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнською конференцією працівників прокуратури шляхом їх обрання відповідно на з’їздах, конференціях, за винятком призначення трьох членів Ради Президентом України, строком на шість років.

Головдержслужба

№8588/12-07 від 06.11.2007


До складу Вищої ради юстиції входять також за посадою Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України.

Статтею 6 цього Закону передбачено, що на посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років і не старший шістдесяти п’яти років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років.

Водночас, зазначена стаття визначає загальні вимоги до кандидатів, які можуть рекомендуватися на посади членів Вищої ради юстиції, та не визначає організаційно-правовий статус цих посад як посад державних службовців.

Відповідно до статті 20 зазначеного Закону Голова Вищої ради юстиції обирається з членів Вищої ради юстиції на три роки, без права переобрання, на першому засіданні Вищої ради юстиції таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-якою кількістю кандидатур, запропонованих членами Вищої ради юстиції. Головою Вищої ради юстиції не може бути обрано членів Вищої ради юстиції, які входять до її складу за посадою.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.98 № 960 «Про умови оплати праці працівників Вищої ради юстиції» передбачено, що посади Голови Вищої ради юстиції та його заступника віднесено до першої категорії посад державних службовців.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про державну службу» регулювання правового становища державних службовців, що працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших, здійснюється відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено законами України.

Таким чином, правовий статус Голови Вищої ради юстиції та його заступника як державних службовців регулюється Законом України «Про державну службу.

Статтею 23 зазначеного Закону визначено граничний вік перебування на державній службі, який становить для чоловіків 60 років, жінок — 55 років, та можливість його продовження не більше як на п’ять років.


Відповідно до пункту 3 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» однією з підстав припинення державної служби є досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (стаття 23 Закону).

Враховуючи викладене, перебування осіб на державній службі понад встановлений вік суперечить чинному законодавству про державну службу.

З повагою

Начальник Головдержслужби Т. Мотренко

60 лет г-же Изовитовой исполнилось 3 октября минувшего, 2007 года. Но в отставку она не торопится, да и не торопит никто: ни коалиция, ни оппозиция, ни «отец» нации и «гарант» законности Виктор Ющенко. Не замечает попрания законодательства одним из высших чиновников государства, по-хозяйски все подмечающий «законник» Балога.

В чем причина всеобщей «незрячести»? Рискнем предположить: в экстраординарных личностных и служебных качествах госслужащей Л.Изовитовой. Благодаря которым сыскать замену этому уважаемому члену общества не представляется возможным.

Справка «УК»: Лидия Павловна Изовитова родилась в Христиновке Черкасской области 3 октября 1947 года. В 1972 году закончила Харьковский юридический институт, специальность «правоведение». До 2004-го работала адвокатом Харьковской областной коллегии адвокатов. С 1990 года руководит законопроектной комиссией Союза адвокатов Украины. С 1998-го — член Высшего совета юстиции (ВСЮ). С 2001-го — вице-президент Союза адвокатов Украины (на общественных началах). С июня 2004-го — заместитель председателя Высшего совета юстиции. С 13 января 2006-го – и.о. председателя ВСЮ. 28 марта 2007 года избрана председателем. Госслужащий 1-го ранга. Заслуженный юрист Украины (1995 год). Награждена «За заслуги» III степени (2002 год), Почетной грамотой Верховной Рады Украины.

Особые качества

В свое время Л.Изовитова заслужила скандальную оценку коллег и общественности в ходе рассмотрения ВСЮ вопроса об увольнении судьи Апелляционного суда Киева Юрия Василенко. Который в 2003-м возбудил два уголовных дела в отношении Президента Л.Кучмы (даже формально – не мог не возбудить). Л.Изовитова, будучи докладчиком по делу, рьяно защищала иммунитет Леонида Даниловича, и даже пыталась убедить коллег в заангажированности и заполитизированности судьи.

Позже, когда Изовитова возглавила Высший совет юстиции, отечественные правоведы и эксперты прогнозировали едва ли не в один голос: под руководством Лидии Павловны в работе ВСЮ никаких принципиальных изменений произойти не сможет (тем более, что она и до избрания фактически руководила Советом). Зато сможет влиять на формирование судейского корпуса Украины. Ведь ВСЮ, согласно ст.131 Конституции Украины, занимается рассмотрением персональных дел судей. Более того: главное предназначение ВСЮ — вместе с другими государственными институтами формировать высокопрофессиональный судейский корпус, способный квалифицированно, добросовестно и непредвзято осуществлять правосудие.

Насколько очистился судейский корпус Украины за последние год-два — читатель может судить самостоятельно. Мнение «УК» (с которым может и не согласиться ВСЮ): судьи страны в подавляющей массе своей твердо встали на путь «заробитчанства» и попрания законности. А массовость коррупционной составляющей в принимаемых судами решений просто дискредитировала сами принципы правосудия в Украине. Даже удивительно, что изречение прежнего Президента Украины Леонида Кучмы – «все судьи – подонки!» — так и не стало крылатым. Разделяем и негодование олигарха Виктора Пинчука, сказавшего в одном из интервью: теперь даже богатым людям приходится платить суду за законные решения! А бедным согражданам в стенах суда и вовсе искать справедливости не стоит: даром время терять.

Не могут этого не видеть и не знать и руководители государства. Но тем не менее фигура Л.Изовитовой во главе ВСЮ устраивает едва ли не всю полит-камарилью Украины, в какие бы цвета ее кланы ни красились. Еще раз: почему?

Отчасти ответ на этот вопрос дали наши коллеги:

«…Орган, призванный контролировать суды, в последнее время занимает странную позицию. С марта 2007 года возглавляемый Лидией Изовитовой, ВСЮ под ее началом сам с завидным успехом проявляет игнорирование закона, что и привело к конфликту не только с Верховным Судом Украины (ВСУ), но и Советом Судей Украины (ССУ)…

После занятия Лидией Изовитовой поста председателя ВСЮ в деятельности ВСЮ отчетливо начали проявляться тенденции усиления борьбы с неугодными судьями, выгораживания «своих» судей, откровенное вмешательство членов ВСЮ в отправление правосудия (дошло до незаконного изъятия судебных дел). В июне пошлого года ВСЮ совершил попытку присвоить себе полномочия в вопросе назначения судей на административные должности – за одну ночь под это успели даже регламент ВСЮ перекроить. При этом ни Лидию Павловну, ни других ее единомышленников ничуть не смущал тот факт, что такое полномочие не отнесено Конституцией к компетенции ВСЮ, то есть осуществление такой деятельности является откровенно неконституционным. Как говорил на Совете судей Украины заместитель председателя ВСЮ Николай Шелест, его предупреждения о не конституционности действий ВСЮ полностью разбивались о политическую целесообразность его коллег под руководством Лидии Изовитовой и были абсолютно тщетны. Он сделал весьма ответственное для юриста и такого ранга чиновника заявление о том, что в «ВСЮ сформировалось большинство, которое ориентируется на одну политическую силу» (!?).

…На внеочередном VIII съезде судей Украины председатель Совета судей Украины (ССУ) Петр Пилипчук обвинил Высший совет юстиции в заполитизированности и заангажированности при назначении и увольнении судей. В постановлении съезда констатировалось, что ВСЮ «на фоне политического кризиса в Украине превратилась в орудие неправомерного влияния на судебную власть». В свою очередь, председатель Верховного Суда Украины Василий Онопенко также выдвинул обвинения в незаконности деятельности ВСЮ, ее заангажированности и функционировании в не легитимном составе. Указывая на недопустимость участия в работе ВСЮ лиц, которые не являются членами ВСЮ, он заявил о том, что не будет приходить на ее заседания, чтобы не способствовать ее нелегитимной деятельности».

Что так покоробило мэтров отечественного правоведения, учинивших громкий скандал? Прямое участие Высшего совета юстиции в «дерибане» крупных имущественных объектов.

Например, ситуация вокруг вокруг дела ОАО «Днепрэнерго». Сейчас дело находится на рассмотрении в хозпалате Верховного Суда. Секретариат Президента (Балога, Пукшин) совместно с председателем ВСЮ стоит на позиции, что решение Высшего хозсуда Украины (ВХС) о законности приватизации нужно оставить в силе (читай – «оставьте в покое Р.Ахметова»). В то же время, премьер Юлия Тимошенко задалась целью сохранить предприятие в госсобственности.

Как сообщалось ранее, ВХС недавно оставил в силе решение акционеров ОАО «Днепрэнерго» о присоединении к компании ООО «Инвестиционное общество» (учреждено структурами Р.Ахметова) и увеличении его уставного капитала на 52,1% (до 149,2 млн. грн.). В результате допэмиссии компании Рината Ахметова получают оперативный контроль над предприятием, поскольку доля государства была размыта с 76% до 50%+1 акции, а доля компаний ДТЭК увеличилась до 44,28%. С 19 января хозпалата ВС начала рассмотрение решения ВХС.

А секретариат Президента, не чуждый коммерции, включился в драку на стороне ВСЮ. Он не только был причастен к попытке принятия 12 февраля этого года закона о лишении кассационных полномочий Верховного Суда рассматривать хозяйственные дела, но и, по сути, легимитизировал право Л.Изовитовой возглавлять этот орган и дальше. «Действуй, как мы!» — и правь ВСЮ хоть до 100-летнего юбилея…

Финансовый интерес обеих конфликтующих за «Днепроэнерго» сторон нам понятен. Но почему Закон должен стать разменной монетой в «крысиных играх» президентского секретариата и его клиентов? Почему коррупционные и лоббистские интересы в открытую влияют на работу ВСЮ под председательством Лидии Изовитовой? Эту же комедию наблюдает весь судейский корпус страны, делая для себя однозначный вывод: закон – баранам писан; все решают «балоги» — от них зависят наши судьбы и карьера… Если так «нагибают» и «пользуют» главу Высшего совета юстиции государства, то что с нами, судьями, сделают, решись мы отстаивать букву Закона?

И уж точно юридическая общественность понимает однозначно: такое проделывать можно только со слабым человеком: ради продолжения незаконного пребывания на своей должности Изовитова готова и в дальнейшем также относится к закону. А тем временем ВСЮ превращается в карательный орган для «несговорчивых», честных судей.

Весьма показательно: как только запахло жаренным, мэр Харькова Михаил Добкин и секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес (уголовная кличка «Гепа»), ищут защиту от харьковского правосудия именно в ВСЮ, у землячки Изовитовой. Мог ли мечтать еще лет 10 назад тот же «Гепа», что его криминальными делишками будет опекаться Высший совет юстиции в самом Киеве? И странно, что в двери ВСЮ еще не ломится – за подмогой! — ОПГ Л.Черновецкого, «спалившееся» на подделке судебных решений. Вполне возможно, найдут «братки» понимание. Ведь, опять же, на стороне «Лени Космоса» — сам Виктор Балога. Тот еще «друг юристов»!…

А чтобы все – внешне — было в рамках законности, соискателям понимания со стороны ВСЮ стоит заключать контракты на юридическое обслуживание с Сосместным украинско-ливанским предприятием ООО «Аудиторская фирма «ИНАУДИТ-ВИ.АЙ.ДЖИ» (ОКПО 14355876). Это СП зарегистрировано в Харькове, находится на Московском проспекте, в доме 28, к.1. Телефон: (0572) 21-88-55, факс: (0572) 21-94-29.

Среди учредителей которого и поныне – Изовитова Лидия Павловна (гражданин Ливана Ваким Элиас Юссеф – не в счет). Именно в этом СП до 30 июня 2004 года лежала трудовая книжка Лидии Павловны. А уже 1 июля перекочевала в ВСЮ…

Как «скозлить» судью

Как «работают» с кадрами в ВСЮ «по-Изовитовой», можно рассмотреть на двух характерных примерах.

Год 2003-й. 5 февраля ВСЮ по докладу Л.Изовитовой принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины уволить судью Апелляционного суда города Киева Юрия Василенко, который в 2003 году возбудил 2 уголовных дела против Президента Леонида Кучмы. С момента «грехопадения» судьи Власенко до окончательного вердикта ВСЮ времени прошло не так уж и много. Напомним, Юрий Василенко вынес два постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Президента Украины Леонида Кучмы. Первое постановление он вынес 15 октября 2002 года. Согласно возбужденному делу, Л.Кучма обвиняется в ряде преступлений, в том числе злоупотреблении служебным положением, посягательстве на жизнь государственного деятеля, препятствовании профессиональной деятельности журналистов. Генеральная прокуратура назвала постановление Ю.Василенко незаконным и потребовала его отменить. Второе постановление Ю.Василенко вынес 13 ноября в связи с тем, что Президент не подписал законы о Кабинете министров и временных следственных комиссиях Верховной Рады, которые «должен был подписать в пятидневный срок». 22 октября Верховный суд Украины снял с рассмотрение кассационное дело о возбуждении уголовного дела в отношении Президента страны Л.Кучмы и постановил вернуть его в апелляционный суд Киева для выполнения требований Уголовно-процессуального кодекса. А 5 февраля Высший совет юстиции внес в ВР Украины предложение об освобождении его с занимаемой должности. Три месяца с небольшим – и нет судьи.

2007-й год. Заседание ВСЮ 5 декабря. Вопросом №1 повестки дня значилось рассмотрение письма Президента от 27 ноября о решении вопросов о внесении представлений об увольнении 47 судей с должностей за нарушение присяги. «Для нас, ВСЮ, лишь 13 фамилий судей из списка Президента являются новыми», — заявила Лидия Изовитова. По словам г-жи Изовитовой, на протяжении 2007 года в ВСЮ поступило 31 предложение об увольнении судей за нарушение присяги, в которых указаны те же фамилии, что и в информационном письме Президента. — «Из этого 31 предложения уже два были рассмотрены на заседании ВСЮ», — отчиталась руководитель Совета. «Анализируя письмо Президента, можно прийти к выводу, что фамилии судей, которые указаны в перечне 47 судей, которых предлагается уволить, нам известны. Они нам известны на протяжении года, действия этих судей проверяются», — заключила г-жа Изовитова.

Судью Василенко – «кыш!» за три месяца, 47 мздоимцев в мантиях «…нам известны на протяжении года», но лишь «…два были рассмотрены на заседании ВСЮ».

К чему спешка? Зачем форсировать события и тревожить нечистоплотных судей? Ведь они эти «зволікання» высоко оценить могут…

Впереди – «большая» приватизация, «распиловка» госимущества, битвы кланов «за землю», «Укртелеком», «Днепроэнерго», «Укртатнефть» и т.д. Зачем гнать в шею с должностей проверенных клиентами и временем, испытанных «бойцов» лихих судебных приговоров? Кто ж закон попирать беззастенчиво будет?

Фото с сайта ВСЮ

Георгий Киквидзе, специально для «УК»

Читайте также: