Хотите водительские права? Давайте ваши пальчики!

Автолюбителей ждут новации. Водительские права им отныне будут предоставляться не навечно. Срок действия документа будет зависеть от категории. Владельцам легковых машин придется менять права, где будут указаны биометрические данные, каждые двадцать лет (укр.).

 1 квiтня набула чинностi постанова Кабмiну вiд 13 березня №185, якою встановлено термiни дiї посвiдчень водiя. Що ж передбачено цим документом та чи не змусять водiїв уже завтра змiнювати права, виданi 3-5 рокiв тому, на новi? Чим вiдрiзнятимуться права нового i старого зразкiв?

Ми попросили детально проаналiзувати нову постанову Кабмiну та прокоментувати її вiдомих автоюристiв — Богдана Глядика та Костянтина Воловика, керiвника органiзацiї «Право руху».

– До набрання чинностi постанови водiйськi права видавали на необмежений перiод. Якi змiни зроблено тепер?

Б. Глядик: – Передбачено, що документи на право керування транспортними засобами категорiй А, А1, В i В1, якi були оформленi i виданi пiсля набрання чинностi цiєї постанови, дiйснi протягом двадцяти рокiв вiд дати їх видачi. Простiше кажучи, двадцять рокiв будуть дiйсними посвiдчення на право керування мопедами та моторолерами (А1), мотоциклами (А), квадроциклами, мотоциклами з боковим причепом та мотоколясками (В1), легковими автомобiлями (В).

– Скiльки будуть дiйсними права на iншi категорiї?

Б. Глядик: – Десять рокiв. Пiд десятирiчне обмеження пiдпадають такi категорiї: С1 (вантажiвки повною масою вiд 3500 до 7500 кг), С (вантажiвки з дозволеною повною масою понад 7500 кг), D1 (автобуси, в яких кiлькiсть мiсць для сидiння, крiм сидiння водiя, не перевищує 16), D (автобуси, в яких кiлькiсть мiсць для сидiння, крiм сидiння водiя, перевищує 16), Т (трамваї).

Постанова набрала чинностi 1 квiтня. Тому це нововведення стосується водiїв, якi отримуватимуть права пiсля цiєї дати.

– Тобто якщо водiй має посвiдчення, видане, наприклад, у 2004 роцi, то йому не потрiбно змiнювати його на документ нового зразка?

К. Воловик: – У постановi чiтко прописано, що документи, виданi до набрання чинностi цiєю постановою, є дiйсними протягом термiну, на який їх видано. Звичайно, якщо водiй захоче сам їх з часом помiняти, то зможе це зробити, але процес обмiну не буде безплатним.

Для замiни водiйських посвiдчень старого зразка власникам їх треба буде подати у реєстрацiйно-екзаменацiйний пiдроздiл ДАI такi документи: паспорт або документ, що його замiнює; двi кольоровi фотографiї розмiром 3,5 х 4,5 см; екзаменацiйну картку водiя; медичну довiдку встановленого зразка про придатнiсть до керування транспортним засобом вiдповiдної категорiї; квитанцiю про сплату коштiв за бланкову продукцiю та послуги Державтоiнспекцiї.

Б. Глядик: – Поки що мiняти права не потрiбно. До кiнця цього року слiд лише замiнити водiйськi посвiдчення, виданi у часи СРСР. Але цiлком можливо, що з часом може з’явитися додатковий документ, який передбачатиме поетапну обов’язкову замiну водiйських прав старих зразкiв на новий. Наприклад, буде визначено, що права на керування легковим автомобiлем, виданi у 1998 роцi, треба помiняти до 2018 року.

Адже на сьогоднi на територiї України дiють водiйськi посвiдчення семи видiв, у тому числi й зразка СРСР.

– Якщо строк дiї нових прав закiнчиться через 10 чи 20 рокiв, то водiям знову потрiбно буде складати iспит?

Б. Глядик: – У постановi вказано, що замiна посвiдчень по закiнченнi термiну їх дiї не передбачає повторного складання iспитiв з Правил дорожнього руху в ДАI. Але я прогнозую, що з часом окремим документом можуть все-таки бути запровадженi такi теоретичнi iспити, а можливо, i практичнi. Такi чутки ходять у мiнiстерських кабiнетах.

– Якi змiни у бланку водiйських посвiдчень нового зразка?

Б. Глядик: – Додаток до цiєї постанови має бiльш як пiвтисячi сторiнок. У технiчному описi бланку нового посвiдчення сказано, що воно буде пластиковим. Крiм дати видачi документа, у ньому зазначатиметься й закiнчення строку дiї. Буде оцифровано обличчя, пiдпис. Крiм того, вноситимуть певну бiометричну iнформацiю: вiдбитки пальцiв, сiткiвку ока, групу кровi.

– Ого. Навiщо це все?

Б. Глядик: – Згiдно з прийнятим законом «Про єдиний демографiчний реєстр», посвiдчення водiя є документом, який iдентифiкує особу. Пiд цей закон i розроблено новi зразки водiйських посвiдчень.

К. Воловик: – В Українi досi є такий «феномен», як мiжнародне посвiдчення водiя, яке дозволяє пересуватися своїм авто рiзними країнами. Те, що в нацiональних правах нового зразка вписано строк їх дiї (10 та 20 рокiв), — це дуже добре. Такi обмеження дiють в усiх європейських країнах. Є держави, де права видають лише на 5 рокiв, в iнших — на 15 — 50.

Але я трохи розчарований цiєю постановою.

– Чому?

– Бо якби, крiм строку дiї прав, їх би ще переклали англiйською чи французькою мовою, то такi

документи давали б право пересуватися автомобiлем у Європi. Себто не потрiбно було б виготовляти мiжнародне водiйське посвiдчення. Але, на жаль, у посвiдченнi нового зразка латиницею написано лише iм’я та прiзвище водiя. Тобто наразi цi права не вiдповiдають мiжнароднiй вимозi. Й надалi потрiбно буде виробляти водiйське мiжнародне посвiдчення, щоб подорожувати країнами Європи.

– З мiжнародними водiйськими правами теж є певна плутанина. В одних правах зазначено строк їх дiї, в iнших – нi. Якi дiйснi?

 

К. Воловик: – З 29 березня 2011 року набув чинностi додаток 6 Мiжнародної конвенцiї про дорожнiй рух, згiдно з яким у посвiдченнi водiя повинна бути вказана дата закiнчення термiну його дiї. Тому, щоб не виникало проблем за кордоном, насамперед у європейських країнах, все-таки варто помiняти старi мiжнароднi посвiдчення на новi, де вказано строк їхньої дiї. Але нiхто не змушує їх мiняти. Бо i старi зразки дiйснi. Але з ними можна пересуватися хiба що країнами пострадянського простору.

– Якщо новi права будуть такi «крутi», то, напевно, вони й дорожче коштуватимуть?

Б. Глядик: – У самiй процедурi отримання прав нового зразка змiн нема. Тобто вартiсть таких документiв наразi не змiнюється. Але знову ж таки можуть бути прийнятi змiни до постанови, якими це буде передбачено. Таке часто практикується в нашiй країнi.

— Чи готовi МРЕВи до видачi водiйських прав нового зразка?

Б. Глядик: — Цiєю постановою затверджено i бланк нового бiометричного паспорта, який мав би дiяти вже з 1 сiчня цього року. Але його ще нiхто не видає. Вочевидь, те саме буде i з новими водiйськими посвiдченнями. Як я зрозумiв, у структур, якi займаються видачею водiйських посвiдчень, ще немає вiдповiдної технiки. Це ж треба взяти вiдбитки пальцiв, зiсканувати сiткiвку ока, ввести всi данi. А чим?!

Або ще один приклад «готовностi». До кiнця цього року потрiбно здiйснити замiну водiйських посвiдчень, запроваджених у часи СРСР, бо вони втрачають свою дiю з 1 сiчня 2014 року. Нинi водiї старшого вiку масово почали мiняти посвiдчення. Поїдьте в МРЕВ, гляньте, що там нинi дiється. Замiнити старе посвiдчення на нове не так просто. Крiм того що пенсiонеровi потрiбно викласти близько 400 гривень, треба ще й в черзi вистояти.

Як показує досвiд, до нововведень наша ДАI рiдко коли готова. Тому цiлком можливо, що з часом просто з’являться додатковi роз’яснення вiд очiльникiв ДАI на кшталт: поки що видаватимуться водiйськi посвiдчення старого зразка, бо система до нововведень не готова.

Автор: Леся ЯСИНЧУК, газета ЕКСПРЕСС

You may also like...